expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

субота, 23. август 2014.

*ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. год.


 Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у ОШ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци

Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
К4 – за комуникацију и сарадњу.
П2 – превенција дискриминације,
П3 – инклузија 
П4 – комуникацијске вештине

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога
Број бодова
Семинар o начинима сарадње са установама из окружења и локалном заједницом (комуникацијске вештине)
К4
П4
учесник
10
Семинар  о инклузији деце и ученика из друштвено маргинализованих група и превенцији дискриминације
-
П2, П3
учесник
10
Трибине 2-3
-
П2, П3, П4
учесник
6
Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
     1. Извођење угледног часа математике у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда (октобар)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник 
8
         2.  Приказ наученог на семинару    (новембар)
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, продукти,
3


3. Приказ урађених наставних листића у 2 и 3 нивоа тежине за српски језик од 1. до 4. разреда (децембар)
аутор - презентер
Записник , листићи објављени на блогу
анкетни листићи
8
     4.  Извођење угледног часа српског језика  у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда (фебруар)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник 
8
     5.  Извођење угледног часа света око нас / природе и друштва  у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда (март)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник 
8
 6. Израда и приказ часописа ученика 2. и 4. разреда ''Наша крила'' (април)
аутор - презентер
часопис, записник , анкетни листићи
8
7. . Присуство излагањима осталих колега
учесник
записници, фотографије
-