expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА


ПЛАНИРАЊЕ   

   Редовно се припремам за редовну, додатну и допунску наставу, ако и за ваннаставне активности и поседујем планове за сваки наставни предмет у складу са прописаним програмом. Планове за допунску и додатну наставу сам ускладила са идентификованим потребама ученика.
  Организујем наставу у складу са индивидуалним потребама ученика и трудим се да им постављам јасне и оствариве циљеве. Планирам активности које задовољавају интересовања и потребе свих ученика и различите облике рада.
    Планирам употребу одговарајућег дидактичког материјала и наставних средстава која сам сам направила и у складу са мојим могућностима, а нарочито, у складу са могућностима школе (која није баш опремљена савременим наставним средствима).  Планирам израду дидактичког материјала и наставних средстава са ученицима.
   Ефикасно планирам  време у току часа и водим веома прецизну процену постигнућа ученика.

НАСТАВА   


Сматрам да добро познајем предмете које предајем , а и ако у нечему нисам сигурна, консултујем колеге или литературу
Трудим се и најчешће успевам да саопштим  циљеве јасно.
Организујем смислене активности које одговарају постављеним циљевима.
Познајем способности својих ученика.
Трудим се да не правим материјалне грешке, али и ако их направим, није ми проблем да признам и исправим их,
 Мотивишем ученике одговарајућим активностима.
Адекватно употребљавам наставне материјале и дидактичка средства.
Користим одговарајуће технике постављања питања.
Ученицима пружам могућност да одговоре на питања.
Ученицима дајем могућност да поставе питање.
 Ученике подстичем на размишљање.
Стварам услове за активан рад свих ученика.
Омогућавам ученицима тимски рада и рад у пару.
Трудим се да  олакшам ученицима разумевање појмова.
Познајем и пошујем облике учења сваког ученика.
Дајем ученицима разумљива упутства за рад,
Упућујем ученике у коришћење додатне литературе (интернет, енциклопедије...)
Приликом организовања активности поштујем индивидуалне и групне потребе и предзнања ученика.
Најчешће остварујем постављене циљеве.
 Реализујем часове додатне наставе, 
часове допунске наставе, 
 ваннаставних активности,
 час одељењског старешине.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УЧИОНИЦИ  


Пратим сва дешавања у учионици.
Трудим се да створим позитивну атмосферу за рад свих ученика.
Најчешће одржавам пажњу интересовање свих ученика током часа.
На одговарајући начин се трудим да решавам проблеме свих ученика.
Према свим ученицима се односим једнако.
Користим различите изворе учења.
Организујем све активности (истраживачки пројекти, ескурзије, посете које су у функцији наставе и учења).
Водим  евиденцију о сваком ученику.
Трудим се  да моји ученици поштују правила рада и понашања.
Успешно прелазим са једне активности на другу.
Увек по редоследу активности имам припремљен дидактички материјал и одговарајућа наставна средства.


ОЦЕЊИВАЊЕ    

Упознајем ученике са са стандардима оцењивања и праћења рада
Користим диференциране тестове.
Редовно пратим напредовање сваког ученика
Ученике правовремено обавештавам о постигнућима.
 Водим  евиденцију о постигнућима сваког ученика.
На основу постигнутих резултата ученика и мишљења ученика о својим постигнућима (портфолио) предузимам одговарајуће кораке у циљу побољшања наставе и учења.


МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ   

Подстичем ученике да се међусобно уважавају.
Успешно комуницирам и одржавам добре односе са већином из групе:
-колегама
-ученицима
-осталим особљем
-родитељима
Нудим подршку и савете другима (директору, колегама, ученицима, родитељима, стручној служби...)
Прихватам подршку и савете других (директора, колега, ученика, родитеља, стручних служби...)
Сматрам да сам добар сарадник у тимском раду.
Поседујем способност емпатије.

Нема коментара:

Постави коментар