expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

петак, 2. децембар 2016.

*ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. год.


ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. год.
 Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у ОШ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци
Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
К4 – за комуникацију и сарадњу.
П2 – превенција дискриминације,
П3 – инклузија 
П4 – комуникацијске вештине

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога
Број бодова
Семинар o начинима сарадње са установама из окружења и локалном заједницом (комуникацијске вештине)
К4
П4
учесник
10
Семинар  о инклузији деце и ученика из друштвено маргинализованих група и превенцији дискриминације
-
П2, П3
учесник
10
Трибине 2-3
-
П2, П3, П4
учесник
6
Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1.Приказ наученог на семинару    (новембар)
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, презентација,
3
2. Приказ дидактичког
 материјала
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, дидактички материјал
8

1  3.Извођење угледног часа света око нас / природе и друштва  у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда (март)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник
8
4.Израда и приказ 4. броја часописа ''Наша крила'' (април)
аутор - презентер
часопис, записник, анкетни листићи
8
5.Присуство излагањима колега
учесник
записници, фотографије
17


среда, 2. новембар 2016.

*ЛИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ТОКОМ 2015/16. ШКОЛСКЕ ГОД.

назив / тема
врста / облик[i]
улога у активности[ii]
организатор[iii] (институција, друш)
ниво[iv] организовања
место и време
одржавања
доказ о учешћу[v]
бр. сати / бод.
У  УСТАНОВИ (огледни часови, излагања и предавања, истраживање, пројекат, програм огледа, обука на нивоу школе) [vi]
,,Реците роди да је увек у моди''
Радионица са родитељима
Члан тима за организацију и реализацију
Стручно веће разредне наставе
Школа
7.10.2014. ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река

3
Приказ рада (басне) која је освојила другу награду на конкурсу ,,Радионица баснописаца'' Задужбине Доситеј Обрадовић
приказ
Аутор, организатор, реализатор
Наставничко веће, Љиљана Пејчић
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река

8
Продајна новогодишња изложба ученичких радова
изложба
Аутор, организатор, реализатор
Стручно веће разредне наставе
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река

6
Мећународно такмичење из математике у сарадњи са бугарским колегама
такмичење
Организатор,
реализатор
Стручно веће разредне наставе
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река
Извештај, дипломе
8
Бициклијада
такмичење
Организатор
реализатор
Стручно веће разредне наставе
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река

8
Приказ странице  ,,Дете је човек у оделу детета''
приказ
приказ
Аутор, организатор, реализатор
Наставничко веће, Љиљана Пејчић
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река
8
Приказ странице ,,Рад у комбинованом одељењу''
приказ
приказ
Аутор, организатор, реализатор
Наставничко веће, Љиљана Пејчић
Школа
ОШ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река
8
Присуство излагањима колега


12
Ван установе
Ни црно ни бело – програм за рад са децом, младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
К3
семинар
слушалац
Скупштина општине
општински
школа
уверење
24
Савремени приступ оцењивању ученика
К2,   П1
семинар
слушалац
Скупштина општине
општински
школа
уверење
16