expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 31. децембар 2013.

*Seminar ,,Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići''Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići 
Vreme realizacije 
27/28. 12. 2013.
Kompetencije i prioriteti 

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1
Način realizacije I sadržaj seminara
Način realizacije:   u učionici
Sadržaj seminara:
Opšti ciljevi:
Osposobljavanje nastavnika za metodički pristup rešavanju vaspitnih problema učenika. Povećanje motivacije kod nastavnika za učestalijim i kvalitetnijim intervencijama koje bi sprečavale razvoj nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika
Specifični ciljevi:
Jačanje podrške za razvoj stabilnog i integrisanog identiteta učenika; Rešavanje problema koje nose razvojne faze u odrastanju učenika; Razvijanje samonadzora i samokontrole zdravije životne adaptacije u njihovom ličnom stasavanju, ali i suočavanje sa spoljnim uslovima; Razvijanje komunikacije između vršnjaka, roditelja i nastavnika; Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika; Razvijanje motivacije za učenje
Sadržaj i aktivnosti:
1. Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi) i druge vrste problema (strahovi, emocionalni, psihički i socijalni poremećaju, agresija, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, učenici sa smetnjama u razvoju, droga, alkohol, pušenje, sekte, zdravstveni i drugi problemi, ljubav, seks, poroci, novac, slobodno vreme – organizacija).

Mišljenje o seminaru:
Voditelji: Slobodan Malušić
Seminar podstiče nastavnike da u daljem radu češće i kvalitetnije intervenišu i rade na sprečavanju nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika.

среда, 25. децембар 2013.

*АКТИВНОСТ У ОКВИРУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА - Приказ наставних листића на 2 и 3 нивоа тежине из српског језика, света око нас и природе и друштва од 1. до 4. разреда

МОЈИ НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ НА ВИШЕ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ, КОРИШЋЕНИ У НАСТАВИ)

*СРПСКИ ЈЕЗИК:
1.  ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА - 1. РАЗРЕД

2.  ШТА СМО НАУЧИЛИ ДО КРАЈА ФЕБРУАРА - 2. РАЗРЕД

3.  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - 3. РАЗРЕД


4.   ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА - 3. РАЗРЕД

5.   ВРСТЕ ИМЕНИЦА - 4. РАЗРЕД

 СВЕТ ОКО НАС / ПРИРОДА И ДРУШТВО:

6.  ПОРОДИЦА, НАСЕЉА, САОБРАЋАЈ - КОМПЛЕТИ ПИТАЊА ЗА 2. РАЗРЕД

7.  КОЛИКО ЗНАМО О ЖИВОЈ ПРИРОДИ - 2. РАЗРЕД

11.   СРБИЈА ДАНАС - 4. РАЗРЕД
ОСНОВНИ НИВО
НАПРЕДНИ НИВО


ЗАПИСНИК И СПИСАК
 ПРИСУТНИХ
ЕВАЛУАЦИОНИ
 ЛИСТИЋИ
ИЗВЕШТАЈПОТВРДА


среда, 30. октобар 2013.

*АКТИВНОСТ У ОКВИРУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ - Приказ наставних листића на 2 и 3 нивоа тежине из математике за ученике од 1. до 4. разреда

ПАРАЛЕЛНИ ПРИКАЗ ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТА НА 3. НИВОА ТЕЖИНЕ ЗА 3. РАЗРЕД: 

СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ НИВО:
1.1.2 рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде
1.1.3 уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1.2.1 зна јединице за мерење дужине и њихове односе

СТАНДАРДИ ЗА СРЕДЊИ НИВО:
2.1.1. множи и дели без остатка
2.1.2.уме да решава једноставне једначине у оквиру 100
2.1.4.сабира и одузима, рачуна вредност израза, решава проблемске задатке
2.3.2. претвара јединице за мерење дужине

СТАНДАРДИ ЗА НАПРЕДНИ НИВО:
3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака
3.1.3.уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
3.1.4 уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
3.2.2. зна јединице за време (секунда,минут,сат,дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама
3.3.1.претвара јединице за мерење дужине


1. ЗАДАТАК 
 (ОСНОВНИ НИВО)      Мама је имала 100 динара. Ани је дала 20 динара. Колико динара јој је остало? 

 (СРЕДЊИ НИВО)     Мама је имала 100 динара. Половину новца је потрошила у продавници, а половину поделила Ани и Аци на једнаке делове. Колико динара је мама потрошила? Колико динара је добило свако дете?

 (НАПРЕДНИ НИВО) Мама је имала 100 динара. Четвртину новца је потрошила у продавници, а остало поделила деци. Ани је дала 13 динара, Аци 5 динара више, Мири 10 динара мање него Аци и Ани заједно, а Еми остатак. Колико динара је добило свако дете?


2. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)     Реши једначине:
Х +10 = 30                  40 + х = 50                  7о – х = 50                х – 20 = 50
Х ∙ 5 = 50                    6 ∙ х = 60                     х : 3 = 10                   40 : х = 8

 (СРЕДЊИ НИВО)      Реши једначине:
Х +15 = 25                  46 + х = 50                 78 – х = 70                х – 26 = 20 
Х ∙ 5 = 50                    6 ∙ х = 24                     х : 3 = 7                   45 : х = 9

 (НАПРЕДНИ НИВО)    Реши једначине: 
Х +34 = 72                  46 + х = 81                  78 – х = 59                х – 26 = 55
Х ∙ 5 = 55                    6 ∙ х = 78                     х : 3 = 12                   45 : х = 93. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)      Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ана има 50 бомбона. Колико бомбона има Аца?

 (СРЕДЊИ НИВО)   Ема, Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ема има 30, а Аца 25 бомбона. Колико бомбона има Ана?

 (НАПРЕДНИ НИВО)     Ема, Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ема и Ана имају заједно 60. А Аца и Ана имају заједно 75 бомбона. Колико бомбона има свако од њих?4. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)    Нацртај дуж АВ дужине 5cm.


 (СРЕДЊИ НИВО)     Нацртај дуж АВ дужине 1 dm  и дуж ВС 7cm.


 (НАПРЕДНИ НИВО)     Нацртај дуж АВ дужине 1 dm 5cm и дуж ВС која је 7cm краћа од дужи АВ.5. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)     Бака је почела да меси хлеб у 10 часова а завршила у 14 часова. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


 (СРЕДЊИ НИВО)     Бака је почела да меси хлеб у 11 часова , а завршила  у 14 часова и 25 минута. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


 (НАПРЕДНИ НИВО)    Бака је почела да меси хлеб у 11 часова и 45 минута, а завршила у 14 часова и 25 минута. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


6. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО) 
   Одреди вредност израза:
6 ∙ 5 + 20 =
5 ∙ 6 – 15 =

 (СРЕДЊИ НИВО) 
   Одреди вредност израза:
24 + 6 ∙ 9 = 
5 ∙ 6 + 13 =

 (НАПРЕДНИ НИВО)
    Одреди вредност израза:
24 + 6 ∙ 9 – 45 : 5 = 
78 – 5 ∙ 6 + 13 =7. ЗАДАТАК
 (НАПРЕДНИ НИВО)     Збиру бројева 45 и 39 додај количник бројева 63 и 9.


8. ЗАДАТАК
 (НАПРЕДНИ НИВО)     Састави и реши задатак:       75 – (23 + 18) =МОЈИ НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ (ВЕЋ КОРИШЋЕНИ У НАСТАВИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*4.  ЗАДАЦИ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ - 2. РАЗРЕД:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6.   САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 - 3. РАЗРЕД
НАПРЕДНИ НИВО
*7.    ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000, ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ, ПРАВЕ У РАВНИ...)  3. РАЗРЕД
ОСНОВНИ НИВО
СРЕДЊИ НИВО
НАПРЕДНИ НИВО
*8.    САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000, ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ, ПРАВЕ У РАВНИ.... - 3. РАЗРЕД
НАПРЕДНИ НИВО 

9.  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ - 3. РАЗРЕД
ОСНОВНИ НИВО
СРЕДЊИ НИВО
НАПРЕДНИ НИВО
А може и    ОВАКО
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПИСНИК И СПИСАК
 ПРИСУТНИХ
 
ЕВАЛУАЦИОНИ
 ЛИСТИЋИ
ИЗВЕШТАЈПОТВРДАуторак, 17. септембар 2013.

TRIBINA ,,ODGOVORNO ŽIVLJENJE’'
 TRIBINA ,,ODGOVORNO ŽIVLJENJE’'
Vreme realizacije 
23.10.2012.
Kompetencije i prioriteti  
K3 – Podrška razvoju ličnosti učenika
-      Iskazivanje pozitivnih očekivanja u odnosu na učenike
-      Planiranje različitih aktivnosti koje obezbeđuju uključivanje učenika sa različitim individualnim karakteristikama i potrebama
-      -uvažavanje socijalnog konteksta iz kog deca dolaze prilikom planiranja sopstvenog rada I aktivnosti
-      Pružanje podrške I ohrabrenja učenicima
Način realizacije I sadržaj seminara
Način realizacije:
U učionici   
Sadržaj seminara:
OVDE   možete preuzeti prezentaciju Odgovorno življenje koja je predstavljena na Zimskim susretima učitelja.


Mišljenje o tribini:
Voditelji: Žana Borisavljević
-      Odlični praktični saveti koji navode na razmišljanje i preispitivanje.


СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''


   СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''
Време реализације
5-30.11.2012.
Компетенције и приоритети
K3  - за подршку развоју личности ученика
-      Технике позитивног дисциплиновања ученика
-      Планирање различитих активности и укључивање ученика
-      Праћење развоја и напредовања ученика
-      Подршка и охрабривање ученика
 Начин реализације
онлајн
Садржај семинара:
Семинар настао из потребе побољшања односа између ученика и односа ученика и
наставника у одељењу. У свакодневном раду наилазимо на информације о разним
проблемима у понашању ученика средњих, а све више и основних школа, о све чешћем
 насиљу и слабијим резултатима у учењу. 
Циљеви семинара:
  • Разумевање значаја часова одељењског старешине и одељењске заједнице у
процесу образовања и васпитања ученика.
  • Креирање збирке идеја за часове одељењског старешине и одељењске
заједнице са пратећим радионицама.
План и начин рада
На семинару су изучаване следеће области:
  • Смернице за рад одељењског старешине,
  • Клима у одељењу,
  • Учење,
  • Проблеми у понашању ученика.
У оквиру сваке теме имали смо лекције, тест и/или задатке и радионице. Лекције су представљене кроз различите облике: текст, слике, видео материјали, презентације... Тестови су са затвореним питањима, док су радионице и задаци интерактивни вики материјали. Неке радионице су рађене у групи, а неке индивидуално.

Мишљење о семинару:
Предавач:Тим агенције ОБРАЗОВНО-КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, БОР
-      Одличан тим модератора,
-      Обиље материјала у вези са реализацијом часа одељењског старешине,
-      Усвајање нових и разноврсних метода рада
-      Проналажење најбољег начина за решавање проблема или конфликата у одељењу
-      Писање сценарија за час одељењског старешине.