expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

TRIBINA ,,ODGOVORNO ŽIVLJENJE’'
 TRIBINA ,,ODGOVORNO ŽIVLJENJE’'
Vreme realizacije 
23.10.2012.
Kompetencije i prioriteti  
K3 – Podrška razvoju ličnosti učenika
-      Iskazivanje pozitivnih očekivanja u odnosu na učenike
-      Planiranje različitih aktivnosti koje obezbeđuju uključivanje učenika sa različitim individualnim karakteristikama i potrebama
-      -uvažavanje socijalnog konteksta iz kog deca dolaze prilikom planiranja sopstvenog rada I aktivnosti
-      Pružanje podrške I ohrabrenja učenicima
Način realizacije I sadržaj seminara
Način realizacije:
U učionici   
Sadržaj seminara:
OVDE   možete preuzeti prezentaciju Odgovorno življenje koja je predstavljena na Zimskim susretima učitelja.


Mišljenje o tribini:
Voditelji: Žana Borisavljević
-      Odlični praktični saveti koji navode na razmišljanje i preispitivanje.


СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''


   СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''
Време реализације
5-30.11.2012.
Компетенције и приоритети
K3  - за подршку развоју личности ученика
-      Технике позитивног дисциплиновања ученика
-      Планирање различитих активности и укључивање ученика
-      Праћење развоја и напредовања ученика
-      Подршка и охрабривање ученика
 Начин реализације
онлајн
Садржај семинара:
Семинар настао из потребе побољшања односа између ученика и односа ученика и
наставника у одељењу. У свакодневном раду наилазимо на информације о разним
проблемима у понашању ученика средњих, а све више и основних школа, о све чешћем
 насиљу и слабијим резултатима у учењу. 
Циљеви семинара:
  • Разумевање значаја часова одељењског старешине и одељењске заједнице у
процесу образовања и васпитања ученика.
  • Креирање збирке идеја за часове одељењског старешине и одељењске
заједнице са пратећим радионицама.
План и начин рада
На семинару су изучаване следеће области:
  • Смернице за рад одељењског старешине,
  • Клима у одељењу,
  • Учење,
  • Проблеми у понашању ученика.
У оквиру сваке теме имали смо лекције, тест и/или задатке и радионице. Лекције су представљене кроз различите облике: текст, слике, видео материјали, презентације... Тестови су са затвореним питањима, док су радионице и задаци интерактивни вики материјали. Неке радионице су рађене у групи, а неке индивидуално.

Мишљење о семинару:
Предавач:Тим агенције ОБРАЗОВНО-КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, БОР
-      Одличан тим модератора,
-      Обиље материјала у вези са реализацијом часа одељењског старешине,
-      Усвајање нових и разноврсних метода рада
-      Проналажење најбољег начина за решавање проблема или конфликата у одељењу
-      Писање сценарија за час одељењског старешине.


Мултимедијални прилози о активностима

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. год.

  
Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у Ош ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци

Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
-         Већа примена образовних технологија у настави,
-         Прављење курса за учење на даљину или блога,
-         Проширивање знања о писању припреме за час,
-         Обогаћивање часа одељенског старешине новим методама и облицима рада,
-         Да проширим знање о вршњачком насиљу и начинима поступања када се оно деси.Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога

Број бодова
1.Здрави стилови живота – ''Одговорно живљење''
(860-444/2012 од 9.5.2012)
К3
5, 6
учесник
6
2.Мултимедија као покретач активног учења 2
(860-203/2012 од 9.5.2012)
К1
6, 8
учесник
16
3.Добра припрема за час – успешан час
(860-371/2012 од 9.5.2012)
К2
5, 6
учесник
24
4.Водич за час одељењског старешине
(860-32/2012)
К3,
6, 7
учесник
24
5.Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем интернета
(860-375/2012 од 9.5.2012)
К1
6, 8
учесник
24
6.Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
К3
1, 2
учесник
16
7. Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе / школе
(860-798/2012 од 9.5.2012)
К1
4, 6
учесник
10

Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1.Приказ дидактичког материјала урађеног на семинару ''Мултимедија као покретач активног учења 1 и 2''
презентер
презентације на блогу    записник Актива учитеља, анкетни листићи
5
2.Приказ наученог на семинару ''Добра припрема за час – успешан час''
презентер
Записник Актива учитеља, евалуациони листићи
3
3.Приказ Мудла направљеног на семинару ''Електронска школа за почетнике''
презентер
записник Актива учитеља,
мудл на порталу  Е-ПИСМЕН,
анкетни листићи
8
4.Прављење, вођење и приказ учитељског блога ''Дете је човек у оделу детета'' -
аутор - презентер
блог, записник Актива учитеља, анкетни листићи
8
5.Извођење угледног часа ''Врсте именица – градивне именице''
један од аутора - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи
6
6. Израда и приказ часописа ученика 2. и 4. разреда ''Наша крила''
аутор
часопис, записник Актива учитеља, анкетни листићи
5
7. Коаутор дидактичког материјала ''Компарација придева''
коаутор
презентација, записник
3
8. Присуство Сусрету са песницима
учесник
фотографије, записник
1
9.Уступање одељења и  присуство јавном часу приправника учитеља Угљеше Живковића
учесник
фотографије, видео прича, записник
1
10. Присуство излагањима колега
учесник
записници, фотографије
10

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. год.

 Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у Ош ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци

Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
К4 – за комуникацију и сарадњу.
П2 – превенција дискриминације,
П3 – инклузија 
П4 – комуникацијске вештине

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога

Број бодова
Семинар o начинима сарадње са установама из окружења и локалном заједницом (комуникацијске вештине)
К4
П4
учесник
8
Семинар  о инклузији деце и ученика из друштвено маргинализованих група и превенцији дискриминације
-
П2, П3
учесник
8
Трибине 2-3
-
П2, П3, П4
учесник
3
Стручни скупови 3-4
-
П2, П3, П4
учесник
4
Остали скупови
-
П2, П3, П4
учесник
2
Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1       Извођење угледног часа математике у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда (септембар)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник Стручног већа разредне наставе
6
2.     Израда и приказ иницијалних тестова за 2. разред (српски језик) и 4. разред (српски језик, математика и природе и друштва) – Ивана Крстић
септембар
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
3.     Приказ наученог на семинару  Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе / школе
         (септембар)
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, продукти,
3
4.Приказиницијалних тестова за 3. разред (српски језик, математика, природа и друштво) – Сузана Радивојевић
септембар
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
5. Приказ урађених наставних листића у 2 и 3 нивоа тежине за математику од 1. до 4. разреда
(октобар)
аутор - презентер
Записник Стручног већа разредне наставе, листићи објављени на блогу
анкетни листићи
5
6.      Приказ урађених наставних листића у 2 и 3 нивоа тежине за свет око нас/природу и друштво од 1. до 4. разреда (децембар)
аутор - презентер
Записник Стручног већа разредне наставе, листићи објављени на блогу
анкетни листићи
5
7.   Ажурирање и приказ учитељског блога ''Дете је човек у оделу детета''  (јануар)
аутор - презентер
блог, записник Стручног већа разредне наставе, анкетни листићи
8
8.  Израда и приказ часописа ученика 2. и 4. разреда ''Наша крила'' (април)
аутор - презентер
часопис, записник Стручног већа разредне наставе, анкетни листићи
5
9.     Израда и приказ часописа (тема: Екологија) – Ивана Крстић
април
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
10.  Израда и приказ часописа ,,Ретроспектива``
мај
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
11.Публиковање рада ВРСТЕ ИМЕНИЦА (база Креативне школе) - мај
аутор
База Креативне школе, рад, евалуациони листићи, записник
6
12.Публиковањерада КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА (база Креативне школе) - мај
коаутор
База Креативне школе, рад, евалуациони листићи, записник
6
13. Присуство излагањима осталих колега
учесник
записници, фотографије
-