expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. год.

  
Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у Ош ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци

Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
-         Већа примена образовних технологија у настави,
-         Прављење курса за учење на даљину или блога,
-         Проширивање знања о писању припреме за час,
-         Обогаћивање часа одељенског старешине новим методама и облицима рада,
-         Да проширим знање о вршњачком насиљу и начинима поступања када се оно деси.Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога

Број бодова
1.Здрави стилови живота – ''Одговорно живљење''
(860-444/2012 од 9.5.2012)
К3
5, 6
учесник
6
2.Мултимедија као покретач активног учења 2
(860-203/2012 од 9.5.2012)
К1
6, 8
учесник
16
3.Добра припрема за час – успешан час
(860-371/2012 од 9.5.2012)
К2
5, 6
учесник
24
4.Водич за час одељењског старешине
(860-32/2012)
К3,
6, 7
учесник
24
5.Електронска школа за почетнике – креирање курсева за учење на даљину путем интернета
(860-375/2012 од 9.5.2012)
К1
6, 8
учесник
24
6.Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
К3
1, 2
учесник
16
7. Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе / школе
(860-798/2012 од 9.5.2012)
К1
4, 6
учесник
10

Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1.Приказ дидактичког материјала урађеног на семинару ''Мултимедија као покретач активног учења 1 и 2''
презентер
презентације на блогу    записник Актива учитеља, анкетни листићи
5
2.Приказ наученог на семинару ''Добра припрема за час – успешан час''
презентер
Записник Актива учитеља, евалуациони листићи
3
3.Приказ Мудла направљеног на семинару ''Електронска школа за почетнике''
презентер
записник Актива учитеља,
мудл на порталу  Е-ПИСМЕН,
анкетни листићи
8
4.Прављење, вођење и приказ учитељског блога ''Дете је човек у оделу детета'' -
аутор - презентер
блог, записник Актива учитеља, анкетни листићи
8
5.Извођење угледног часа ''Врсте именица – градивне именице''
један од аутора - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи
6
6. Израда и приказ часописа ученика 2. и 4. разреда ''Наша крила''
аутор
часопис, записник Актива учитеља, анкетни листићи
5
7. Коаутор дидактичког материјала ''Компарација придева''
коаутор
презентација, записник
3
8. Присуство Сусрету са песницима
учесник
фотографије, записник
1
9.Уступање одељења и  присуство јавном часу приправника учитеља Угљеше Живковића
учесник
фотографије, видео прича, записник
1
10. Присуство излагањима колега
учесник
записници, фотографије
10

Нема коментара:

Постави коментар