expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. год.

 Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у Ош ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци

Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
К4 – за комуникацију и сарадњу.
П2 – превенција дискриминације,
П3 – инклузија 
П4 – комуникацијске вештине

Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога

Број бодова
Семинар o начинима сарадње са установама из окружења и локалном заједницом (комуникацијске вештине)
К4
П4
учесник
8
Семинар  о инклузији деце и ученика из друштвено маргинализованих група и превенцији дискриминације
-
П2, П3
учесник
8
Трибине 2-3
-
П2, П3, П4
учесник
3
Стручни скупови 3-4
-
П2, П3, П4
учесник
4
Остали скупови
-
П2, П3, П4
учесник
2
Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1       Извођење угледног часа математике у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда (септембар)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник Стручног већа разредне наставе
6
2.     Израда и приказ иницијалних тестова за 2. разред (српски језик) и 4. разред (српски језик, математика и природе и друштва) – Ивана Крстић
септембар
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
3.     Приказ наученог на семинару  Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе / школе
         (септембар)
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, продукти,
3
4.Приказиницијалних тестова за 3. разред (српски језик, математика, природа и друштво) – Сузана Радивојевић
септембар
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
5. Приказ урађених наставних листића у 2 и 3 нивоа тежине за математику од 1. до 4. разреда
(октобар)
аутор - презентер
Записник Стручног већа разредне наставе, листићи објављени на блогу
анкетни листићи
5
6.      Приказ урађених наставних листића у 2 и 3 нивоа тежине за свет око нас/природу и друштво од 1. до 4. разреда (децембар)
аутор - презентер
Записник Стручног већа разредне наставе, листићи објављени на блогу
анкетни листићи
5
7.   Ажурирање и приказ учитељског блога ''Дете је човек у оделу детета''  (јануар)
аутор - презентер
блог, записник Стручног већа разредне наставе, анкетни листићи
8
8.  Израда и приказ часописа ученика 2. и 4. разреда ''Наша крила'' (април)
аутор - презентер
часопис, записник Стручног већа разредне наставе, анкетни листићи
5
9.     Израда и приказ часописа (тема: Екологија) – Ивана Крстић
април
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
10.  Израда и приказ часописа ,,Ретроспектива``
мај
учесник
Записник Стручног већа разредне наставе, евиденција презентера
1
11.Публиковање рада ВРСТЕ ИМЕНИЦА (база Креативне школе) - мај
аутор
База Креативне школе, рад, евалуациони листићи, записник
6
12.Публиковањерада КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА (база Креативне школе) - мај
коаутор
База Креативне школе, рад, евалуациони листићи, записник
6
13. Присуство излагањима осталих колега
учесник
записници, фотографије
-


Нема коментара:

Постави коментар